Bærum kommune Eiendom

Eiendom ivaretar Bærum kommunes ansvar som eiendomsaktør, som grunneier, eiendomsutvikler, byggherre, byggeier, forvalter- og drifter. Bærum kommune eier over 700.000 m2 bygningsmasse.Hovedmål:

 • Skape verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap
 • Funksjonelle og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester

Bærum er landets 5. største kommune, og vokser med omtrent 2.000 nye innbyggere hvert år. Veksten skal møtes med god by- og tettstedsutvikling og fremtidsrettede, klimakloke og digitaliserte formålsbygg.

Eiendomsstrategi 2015-2025 setter en ambisiøs kurs for kommunens eiendomsvirksomhet, og har satt mål om å løfte tilstandsgraden i eksisterende bygningsmasse, sikre ressurseffektiv og smart drift – og utvikle digitaliserte, klimakloke og energigjerrige bygg for fremtiden. Eiendomsutvikling skal bidra som katalysator og strategisk virkemiddel i by-, steds- og boligutvikling.

Kommunens bygningsportefølje består av samfunnsnyttige formålsbygg som skoler, barnehager, kulturbygg, idrettsanlegg og sykehjem, 2050 boliger og ca 25.000 mål grunneiendom.

I tillegg til å forvalte den eksisterende eiendomsmassen profesjonelt, skal Eiendom gjennomføre investeringsprosjekter for omtrent 9 mrd (brutto) de neste fire årene.

Dette handler om kjøp av eiendommer, utvikling og nybygging, rehabiliteringsprosjekterer, anskaffelse av boliger, investeringer i ENØK-tiltak mm. – Prosjekter som bidrar til verdiskapning for velferdstjenestene og i samfunnsutviklingen.

 • Eier: Bærum kommune.
 • Antall ansatte: 210 årsverk.
 • Omsetning 2016 FDV: ca. 370 mill.
 • Investeringstall for kommunen 2016: 1,3 mrd (brutto).
 • Eiendomsmasse/portefølje: Forvalter av grunneiendommer og 700.000 m2 bygningsmasse (Formålsbygg, 2050 boliger og enkelte næringsbygg).
 • Investeringssegmenter: Offentlige formålsbygg, næringsbygg, boliger.
 • Geografisk nedslagsfelt: Bærum kommune.
 • Hovedkontor: Sandvika.
 • Eiendomsdirektør: Kristine Hjellup Horne.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Minda Sofie Aakre/ minda.aakre@baerum.kommune.no
 • Ledige stillinger: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/jobb-i-kommunen/Bærum kommune Eiendom

Eiendomsbransjen byr på mange muligheter. For meg er det å jobbe med eiendom i et offentlig perspektiv meningsfullt. Bygningsporteføljen er variert, ambisjonene høye – og innsatsen er viktig for lokalsamfunnet.

Vi etterspør eiendomskompetanse, helhetsblikk, evne til å tenke på tvers av fag og tenke langsiktig. Med tydelige strategier innen både eiendom, innovasjon, digitalisering og klima, skal vi ta vare på eksisterende eiendommer, og utvikle og bygge for fremtiden – digitalisert, klimaklokt og energigjerrig.

– Kristine Hjellup Horne, Eiendomsdirektør