Bærum kommune Eiendom

Eiendom ivaretar Bærum kommunes ansvar som eiendomsaktør, som grunneier, eiendomsutvikler, byggherre, byggeier, forvalter- og drifter. Bærum kommune forvalter ca. 850 000 m2 bygningsmasse.Hovedmål:

 • Kostnadseffektive, klimakloke og funksjonelle arealer til tjenestene
 • Skape og forvalte verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap
 • Aktiv og strategisk rolle i samfunnsutviklingen

Bærum er landets femte største kommune, og vokser med omtrent 2.000 nye innbyggere hvert år. Veksten skal møtes med god by- og tettstedsutvikling og fremtidsrettede, klimakloke og digitaliserte formålsbygg. Eiendomsstrategi 2015-2025 setter en ambisiøs kurs for kommunens eiendomsvirksomhet, og har satt mål om å løfte tilstandsgraden i eksisterende bygningsmasse, sikre ressurseffektiv og smart drift, og utvikle digitaliserte, klimakloke og energigjerrige bygg for fremtiden. Eiendomsutvikling skal bidra som katalysator og strategisk virkemiddel i by-, steds- og boligutvikling.

Kommunens eiendomsportefølje består av samfunnsnyttige formålsbygg som skoler, barnehager, kulturbygg, idrettsanlegg og sykehjem, ca. 2200 boliger og ca 25.000 mål grunneiendom. I tillegg til å forvalte den eksisterende eiendomsmassen profesjonelt, skal Eiendom investere for 1,5 – 2 milliarder pr. år de neste årene. Dette handler om kjøp av eiendommer, utvikling og nybygg, rehabilitering av ekstisterende bygg, anskaffelse av boliger og andre investeringer som bidrar til verdiskapning for velferdstjenestene og i samfunnsutviklingen.

Hos Eiendom kan vi tilby en unik bredde i oppgaver, samtidig som vi er avhengig av medarbeidere med spisskompetanse innenfor eiendomsfaget. Vi kan tilby spennende oppgaver, faglig utvikling og dyktige kollegaer i en fremoverlent organisasjon.

I kommunens arbeidsgiverstrategi mot 2035 er det fire områder som spesielt vektlegges, herunder godt lederskap, medarbeidere med riktig kompetanse, mangfold og inkludering og innovasjon og utvikling. Det legges til rette for å utvikle en innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft for å møte fremtidens utfordringer, bl.a satsingen på klima, miljø og digitalisering.

 • Eier: Bærum kommune.
 • Antall ansatte: 270
 • Omsetning FDV 2019 (netto): 380 millioner
 • Investeringstall for kommunen 2019 (brutto): 2,2 millarder
 • Eiendomsmasse/portefølje: Forvalter av grunneiendommer og ca. 850.000 m2 bygningsmasse (Formålsbygg, ca. 2200 boliger og enkelte næringsbygg).
 • Investeringssegmenter: Offentlige formålsbygg, næringsbygg, boliger.
 • Geografisk nedslagsfelt: Bærum kommune.
 • Hovedkontor: Sandvika.
 • Eiendomsdirektør: Kristin Fagerhaug.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Nina Røer, nina.roer@baerum.kommune.no.
 • Ledige stillinger: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/jobb-i-kommunen/Bærum kommune Eiendom

Eiendomsbransjen byr på mange muligheter. For meg er det å jobbe med eiendom i et offentlig perspektiv meningsfullt. Bygningsporteføljen er variert, ambisjonene høye – og innsatsen er viktig for lokalsamfunnet.

Vi etterspør eiendomskompetanse, helhetsblikk, evne til å tenke på tvers av fag og tenke langsiktig. Med tydelige strategier innen både eiendom, innovasjon, digitalisering og klima, skal vi ta vare på eksisterende eiendommer, og utvikle og bygge for fremtiden – digitalisert, klimaklokt og energigjerrig.

– Kristin Fagerhaug, Eiendomsdirektør